Kwaliteit en veiligheid

E. VAN WINGEN NV beoogt het voortzetten van een lange traditie van kwaliteit ten diensten van de klant en dit door het voortdurend verbeteren van onze producten en onze dienstverlening.

Het kwaliteitshandboek legt de krachtlijnen ervan vast. Het documenteren van het kwaliteitsbeleid draagt bij tot de goede praktijk.

Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht om de kwaliteitsverwachtingen van onze klant inzake zijn aankoop of onze verkoop volledig in te vullen of te overtreffen.

Daarvoor hebben wij duidelijke en meetbare kwaliteitsdoelstellingen gesteld. Deze worden regelmatig gemeten en alle nodige acties zullen worden ondernomen om afwijkingen hierop weg te werken.

Alle nodige middelen zijn ter beschikking zodat alle medewerkers deze kwaliteitsdoelstellingen kunnen verwezenlijken. Zij worden aangespoord om actief deel te nemen aan dit voor onze onderneming belangrijke groeiproces door voortdurend overleg en verbeteringen aan te brengen.

Het succes van ons bedrijf is immers het resultaat van ons teamwerk . Mede daardoor zijn al onze werknemers op de hoogte van onze doelstellingen en worden zij aangespoord om verbeteringen aan te brengen in alle fases van onze dienstverlening .

Het continue verbeteren van onze processen is daarom van vitaal belang en daarom is de volledige bedrijfsorganisatie afgesteld op een geschreven kwaliteitssysteem en daardoor op onze klant.

Alle eisen, suggesties en klachten van klanten of onze eigen diensten zullen grondig worden geanalyseerd en de basis zijn van de verbetering van de door ons geleverde diensten.

Wij verbinden er ons bijgevolg ook toe een transparant bedrijf te zijn waar de klant te allen tijde controle kan uitoefenen op de kwaliteit van onze diensten.
Tevens zullen wij aan een onafhankelijk organisme vragen toezicht te houden op onze eenvormigheid met de kwaliteitsnorm. Wij verbinden er ons toe ons kwaliteitssysteem te laten voldoen aan de eisen van de ISO 9001/2008 kwaliteitsstandaard en aan de vigerende wetgeving.

E. VAN WINGEN NV wenst naast de kwaliteit van zijn diensten het welzijn van zijn personeel, personeel van onderaannemers en tijdelijke medewerkers als eerste prioriteit te stellen.

E. VAN WINGEN NV wenst elke schade aan mens, materiaal, gebruikte eigendommen en natuur te vermijden. Onze houding ten opzichte van de veiligheid wordt uitgedrukt in een preventief beleid dat de directie in de hele firma consequent doorvoert.
In de eerste plaats trachten wij te voldoen aan alle Europese richtlijnen en nationale of gewestelijke wettelijke verplichtingen. Daarbij hebben we aandacht, zowel voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden, respect voor het milieu, als voor psychische of fysische problemen.

De directie vertaalt haar politiek op een actieve en dynamische wijze, in volgende concrete doelstellingen:
• het voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels of materiële schade, klein of groot
• arbeidsveiligheid en gezondheid van ons personeel en alle betrokken derden bevorderen
• het voorkomen van wanorde, onhygiëne of mogelijke oorzaken van milieuvervuiling
• preventief ingrijpen bij gevaarstoestanden of risico’s bij het uitvoeren van onze werken
• haalbare veiligheidsactiviteiten plannen op korte én lange termijn
• het correct inschakelen, opleiden en begeleiden van eigen medewerkers en externen
• het creëren van een aangename werkatmosfeer voor iedereen
• geweld, pesterijen en grensoverschrijdend gedrag op het werk worden als onaanvaardbaar beschouwd en zullen terdege worden aangepakt.

Dit streven wordt opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, volgens onze praktijkervaring. Zo wordt deze verklaring regelmatig herbevestigd of aangepast, wat moet leiden tot voortdurende verbetering.

De tekst van deze beleidsverklaring wordt aan alle medewerkers meegedeeld, met het dwingend verzoek om actieve medewerking. De directie zal zich door regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en de naleving van dit beleid.

Het belang van veiligheid, gezondheid en milieu wordt gestuurd vanuit de directie, doch noodzaakt de samenwerking en het engagement van iedereen en op elk niveau. Onze VCA-certificatie is hiervan de weerspiegeling!