Gedragscode MVO

Wij zijn ons er van bewust dat onze activiteiten een impact hebben op onze omgeving en op de mensen daarin. Wij wensen dat dit, door te handelen met respect voor ons milieu en de mensen, een positieve impact is.
Daarom vinden wij als moderne KMO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Ons MVO beleid is een uitbreiding op het bestaande kwaliteits- (ISO 9001) en veiligheids-management (VCA). Daarbij wordt gestreefd naar de balans tussen de drie dimensies : alle mensen betrokken bij onze bedrijfsvoering of activiteiten in het algemeen (people), de impact van ons handelen op het milieu (planet) en voordeel voor de onderneming (profit).

Dit beleid voeren wij op een ethische manier samen met inachtneming van basiswaarden. Ook in uw tewerkstelling zijn deze waarden en het respect ervoor belangrijk. Wij hebben ze samengebracht in onze gedragscode die geldt voor wie bij ons werkt en met wie wij zaken doen.

1. Niet discriminatie

We streven ernaar om onze medewerkers en degenen die voor ons bedrijf willen werken/ gelijke kansen te bieden. Bedrijfsbeslissingen die te maken hebben met de arbeidsverhouding moeten op individuele verdiensten en bedrijfsbehoeften worden gebaseerd en niet op ras, huidskleur, etnische, culturele gemeenschaps- of nationale herkomst, religie, seksuele geaardheid/identiteit, familie of burgerlijke staat, geslacht, handicap of leeftijd. Dit geldt voor alle aspecten van de tewerkstelling, inclusief de aanwerving van medewerkers, beoordelingen, promoties, beloning, opleiding, ontwikkeling en ontslag. In geval er problemen op dit gebied worden vastgesteld of ondervonden, neem hierover dan contact op met onze MVO verantwoordelijke.

2. Recht op privacy

We zorgen voor de privacy van onze medewerkers en hun gezinsleden door toe te zien op de vertrouwelijkheid van de personeelsgegevens. De medewerkers kunnen te allen tijde inzage vragen in hun gegevens en de manier waarop deze worden gebruikt.

3. Dwangarbeid, Kinderarbeid

Wij weren dwangarbeid en kinderarbeid uit onze onderneming en nemen de nodige actie t.o.v. onze leveranciers om dit ook van hen te verlangen. Als referentienorm verwijzen wij naar de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en het charter van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind.

4. Veiligheid en Gezondheid

Wij voeren een beleid inzake veiligheid en gezondheid waarin procedures voor risicoinventarisatie, evaluatie en preventie zijn ingebed en waarin acties, voorzieningen (zoals bvb. PBM, intern noodplan), opleiding ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid op de werkplek en in het kader van onze activiteiten worden genomen. Hiermee wensen wij te voldoen aan de geldende wetten en normen inzake veiligheid en gezondheid.

5. Toegankelijkheid

Wij streven ernaar de werkplekken in ons bedrijf voor iedereen op een redelijke manier toegankelijk te maken zodat niemand omwille van een handicap uitgesloten wordt. Wij staan steeds open voor contact met onze stakeholders. Dit kan in persoonlijk gesprek, per telefoon, per e-mail, via de website. In het bijzonder voor de medewerkers is een online meldpunt ter beschikking (e-mailadres voor meldingen, ideeën, meldingen door andere stakeholders enz.).

6. Vereniging en overleg

Wij respecteren het gelijke recht van alle werknemers op vrije vereniging, collectieve vertegenwoordiging en overleg.

7. Arbeidsvoorwaarden en lonen

In ons loonbeleid streven wij naar een billijke en transparante vergoeding voor elke werknemer. Het arbeidsritme is in overeenstemming met geldende wetten, cao’s en normen en voorziet in aanvaardbare arbeidsomstandigheden inzake arbeids-, rust- en verloftijden.

8. Arbeidsovereenkomst

Onze recruteringen verlopen volgens de geldende wetten en normen.

9. Opleiding, inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling

Wij bieden de werknemers voldoende kansen tot individuele ontplooiing met het oog op een versterking van de competitiviteit van de onderneming en van de inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling van de werknemers.

10. Evenwicht tussen werk en vrije tijd

Wij staan open om in te spelen op de individuele verwachtingen van werknemers om het evenwicht tussen werk en vrije tijd te optimaliseren voor zover dit de competitiviteit van de onderneming niet in het gedrang brengt. In het people management, de arbeidsorganisatie en de loopbaanontwikkeling wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met aspecten als flexibiliteit, zorg voor kinderen en ouderen.

11. Respect voor de waardigheid van de werknemer

Wij streven naar maximaal respect voor de waardigheid van de werknemer en nemen actie tegen inbreuken hierop.